Kotol na zemný plyn

V súčasnosti je najčastejšie používanou alternatívou vykurovania rodinných domov. Pokiaľ chcete rodinný dom vykurovať účinne a hospodárne, odborníci odporúčajú kúpu plynového kondenzačného kotla. Najvhodnejším variantom dosiahnutia úspor energie a návratnosti vložených nákladov je práve kondenzačná technika. Rozhodujúcou veličinou úspornosti však nie je len kúpna cena kotla, ale predovšetkým návratnosť investícií.

Výhody: dobrá dostupnosť zemného plynu (Slovensko má druhú najvyššiu dostupnosť plynu spomedzi krajín EÚ), cenová prijateľnosť, čistá a komfortná prevádzka, šetrnosť k životnému prostrediu, neustále sa zvyšujúca kvalita nových kotlov, vysoká účinnosť plynových kotlov, nepotrebnosť skladového priestoru pre drevo, uhlie, či pelety

Nevýhody:drahšie prevádzkové náklady o 40 perc. v porovnaní s kotlom na pelety, potreba pravidelných prehliadok kotla v prípade poruchy na kotla riziko úniku zemného plynu. Čítať viac “Kotol na zemný plyn”

Kotol na tuhé palivo

Tuhými palivami, ktoré sa používajú na vykurovanie v rodinných domoch, sú prevažne: uhlie, brikety a palivové drevo. V poslednom období sa rozmáha kúrenie drevenými briketami alebo peletami. Tento typ kotlov sa využíva predovšetkým tam, kde nie je plynová prípojka.

Výhody:najnižšie náklady na vykurovanie,možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu,možnosť využitia v miestach bez elektrických rozvodov s dostatočným dimenzovaním
Nevýhody: potreba skladového priestoru, prašnosť, potreba neustálej obsluhy (1x za 6-7 hodín),pri prerušení pravidelnej obsluhy (napr. odchod do práce) hrozí ochladenie vykurovaných priestorov, nízka šetrnosť k životnému prostrediu

Elektrický kotol

Niektorí profesionáli elektrické kotly odporúčajú pre ich vysokú, takmer 100-percentnú účinnosť, minimálnu údržbu a dlhšiu životnosť. Tu sú ich výhody a nevýhody.
Výhody: vysoká účinnosť, ľahké užívanie, žiaden prach, nie je potrebné vetrať priestor, možnosť využitia v miestach bez dostupnosti zemného plynu, priama premena elektrickej energie na teplo, vysoký prevádzkový komfort,šetrný k životnému prostrediu
Nevýhody: cena elektrickej energie, dostatočne dimenzované elektrické vedenie

O odvodoch spalín

Podstatným kritériom pri výbere správneho kotla a miesta jeho ďalšej inštalácie je možnosť prívodu vzduchu, ktorý je potrebný pre spaľovanie a odvod spalín. Aby bola prevádzka kotla bezpečná, je nevyhnutné zvoliť certifikovaný systém nasávania a odvodu spalín. Prívod spaľovaného vzduchu a odvod spalín musí byť spoľahlivý, bezpečný a bezporuchový. Najčastejšie sa využívajú nasledujúce spôsoby odvodu spalín:
Komín predstavuje tradičné riešenie odvodu spalín. Tie sa odvádzajú do komína a spaľovací vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný. Táto miestnosť musí mať zaistené dostatočné vetranie.

Čítať viac ...

Umiestnenie kotla

Na umiestnenie kotla v dome existuje množstvo obmedzení. Tie sú dané normami, technickými predpismi, odporúčaniami a pravidlami. Treba však zohľadniť aj stavebné dispozície objektu, no aj typ vykurovacej sústavy.
Medzi základné požiadavky a obmedzenia pri umiestňovaní kotla patrí:
- manipulačný priestor pod kotlom najmenej 80 cm,
- miestnosť musí mať priestor najmenej 0,8 m³ na každý 1 kW výkonu kotla,
- v miestnosti sa nesmie skladovať horľavý materiál,
- miestnosť musí byť vetrateľná, suchá a bez možnosti vzniku či vírenia prachu,
- dvere a okná miestnosti nesmú byť utesnené,
- dvere sa musia otvárať smerom von.

Čítať viac ...

O výkone kotlov

Výkon kotla

Výkon kotla musí zodpovedať tepelným stratám objektu a potrebám prípravy teplej vody. Orientačne si požadovaný výkon kotla môžete vypočítať nasledujúcim spôsobom:
- Vypočítajte koľko kubických metrov má Váš dom – plocha v m2 x výška priestoru.
- Túto hodnotu vynásobte:

číslom 25 – pri zateplenom dome na juhu Slovenska číslom číslom 27 – pri zateplenom dome na severe Slovenska číslom 33 – v nezateplených prípadoch

- Výsledok vydeľte 1000 a dostanete orientačný potrebný výkon v kW.

Čítať viac ...

Niečo o výbere paliva

Výber paliva súvisí s prísunom energie do kotla, ktorú treba mať vybudovanú ešte pred inštalovaním kotla. V súčasnosti slovenský trh ponúka niekoľko druhov paliva. Najrozšírenejším druhom u nás sú plynné palivá – zemný plyn, propán-bután a bioplyn.Kvapalné palivá ako ľahký vykurovací olej, nafta sa používajú zriedka, preto ich v tomto porovnávaní vynecháme.

Zemný plyn predstavuje čistý, spoľahlivý a pružný zdroj energie. Využíva sa preto vo väčšine domácností. Na jeho prívod stačí mať vybudovanú prípojku z verejného plynovodu a príslušnú plynoinštaláciu. Propán-bután sa využíva predovšetkým v samostatne stojacich budovách, ku ktorým nie je možné vybudovať plynovú prípojku. Vykurovanie propán-butánom je relatívne drahé a jeho uskladnenie si vyžaduje dodržiavanie bezpečnostných zásad, nakoľko sa skladuje v blízkosti budovy v nadzemných alebo podzemných nádržiach. Bioplyn je alternatívne palivo, používa sa zriedkavo, hlavne v objektoch priemyselného charakteru.

Čítať viac ...

Hospodárnosť

Pri výbere je dôležité zvážiť aj pomer medzi ponúkanou kvalitou a cenou kotla. Jeho účinnosť by sa mala porovnávať s technickými možnosťami a vlastnosťami aktuálnych moderných výrobkov na trhu, ako aj alternatívnych zdrojov tepla. Pre kotol je v prvom rade rozhodujúcou vlastnosťou účinnosť a možnosť regulácie. Regulácia výrazne ovplyvňuje hospodárnosť prevádzky, tzn. koľko užívateľ zaplatí za vykurovanie a prípravu teplej vody a zabezpečuje optimálne spaľovanie. Pri výbere kotla je nevyhnutné venovať pozornosť aj súvisiacim problémom ako napríklad zateplenie domu, zníženie teploty vykurovaného objektu v noci alebo počas neprítomnosti obyvateľov, inštalácia termostatických ventilov na radiátory a pod. Všetky tieto faktory ovplyvňujú ekonomiku prevádzky.
Pri výbere nového kotla hrá však okrem spomínaných základných požiadaviek podstatnú úlohu hneď niekoľko ďalších parametrov. Treba zohľadniť investičné náklady, cenu a dostupnosť paliva, úsporu energie, účinnosť, ale aj šetrnosť kotla vo vzťahu k životnému prostrediu.

Spoľahlivosť

Je veľmi dôležité, aby kotol pracoval správne a bol aj spoľahlivý po celú dobu používania. Počas svojej životnosti, by mal byť pri primeranej a pravidelnej údržbe funkčný a prevádzkyschopný. Po uplynutí základnej životnosti je zrejmé, že kotol, hoci je neustále funkčný a dobre udržiavaný, bude mať už po tomto období nižšiu účinnosť a horšiu ekonomiku prevádzky ako nové zdroje tepla. Na starom kotli sa takisto už môžu prejavovať známky opotrebovania a cena náhradných dielov býva zvyčajne pomerne vysoká. V takom prípade treba opäť zvážiť kúpu nového funkčného kotla.

Bezpečnosť

Bezpečnosť prevádzky je najdôležitejšou požiadavkou pre akéhokoľvek zariadenie. V prípade, že niektoré súčasti kotla a vykurovacej sústavy nie sú funkčné alebo sú poškodené, môže dôjsť k požiaru, výbuchu, otrave či obareniu užívateľa. Z tohto hľadiska treba dbať na to, aby bezpečnosť kotla po technickej stránke bola zaručená podľa platných noriem. Kontrolu a opravy musí vykonať odborne spôsobilá osoba.